February 3, 2011 | Medill Reports – Chicago, Northwestern University